Töö korraldust hariduslike erivajadusega õpilastega reguleerib Põhikooli ja gümnaasiumiseadusega, täpsemalt selle 4. jagu  - Õpilasele vajaliku toe väljaselgitamine ja rakendamine: § 46 - § 50 (jõustunud 01.02.2018)