SURJU PÕHIKOOL

Kooli õppenõukogu tegevuste kava 2019/2020 õppeaastaks

Kinnitatud Surju Põhikooli õppenõukogu otsusega nr 1-5/1; 30.08.2019

Õppenõukogu ülesandeks on õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe-ja kasvatusalaste otsuste tegemine.

November

1. Õppe- ja kasvatustöö I trimestril.

2. Tugisüsteemide määramine (Surju Põhikooli õppekava p 7.6 (5)).

3. Arvamuse andmine õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta („Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ HTM määrus nr 44 23.08.2010 § 2 lg 8).

Jaanuar

1. II poolaasta ürituste plaani kinnitamine („Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 lg 2).

2. Surju Põhikooli arengukava 2016-2020 läbi vaatamine (Surju Vallavolikogu määrus 17.11.2016 nr 30; Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 67; Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord § 2 lg 1).

3. 8. klassi üleminekueksami kinnitamine (Surju Põhikooli õppekava p 6.1 (7)).

4. Kooli põhimääruse muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine („Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 lg 3).

Märts

1. Õppe- ja kasvatustöö II trimestril.

2. Tugisüsteemide määramine (Surju Põhikooli õppekava p 7.6 (5)).

Juuni

1. Õpilase järgmisesse klassi üleviimine, täiendavale tööle jätmine („Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 lg 1).

2. Õpilase tunnustamine kiituskirjaga („Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 lg 7).

Juuni

1. Täiendava õppetöö lõpetamine. Järgmisesse klassi üleviimine või klassikursuse kordama jätmine („Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 lg 1).

2. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine („Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 lg 6).

3. Õpilase tunnustamine kiituskirjaga ja kiitusega põhikooli lõputunnistusel („Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 lg 7).

4. 2019/2020 üldtööplaani analüüs (sisehindamine), ettepanekud kooli õppe-ja kasvatustegevuse täiustamiseks („Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § lg 6).

August

1. Õppenõukogu sekretäri valimine.

2. Õppenõukogu liikmete esindajate nimetamine kooli hoolekogu koosseisu.

3. Üldtööplaani arutelu ja kinnitamine („Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 lg 2).

4. Õpilaste õppe – ja kasvatustegevusega seotud turvalisusriskide läbi arutamine ja meetmete kavandamine riskide vältimiseks („Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 lg 10).

5. Kooli põhimääruse muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine („Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 lg 3).

6. Kooli kodukorra muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine („Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 lg 4).

7. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid 2020/2021 õppeaastaks („Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 lg 6).

8. Õppenõukogu tegevuse planeerimine 2020/2021 õppeaastal („Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 1 lg 2).