Visioon

Surju Põhikool on terviklik arengukeskkond, kus personali ja erinevate huvipoolte koostöö alusel on loodud parimad võimalused iga õpilase ja kooli personaliliikme arenguks; mis võimaldab osaleda elukestva õppe protsessis ning elus väärikalt toime tulla.

 

Missioon

Koostöös erinevate huvipooltega oleme eestvedajateks kooli kui tervikliku arengukeskkonna loomisel.

Kooli tegevuse üldeesmärgiks on luua tingimused iseendaga, oma tööga ja õppimisega ning ühiseluga toime tuleva inimese kujunemiseks.

 

Õppe- ja kasvatustöö eesmärk

Lähtudes erinevate huvipoolte vajadustest, soovidest ja nõuetest luua kõigile Surju Põhikooli õpilastele võrdväärsed võimalused ja tingimused kvaliteetse hariduse omandamiseks, mis võimaldab õpilastel jätkata õpinguid ja elus väärikalt toime tulla.

 

Kooli ülesanded

Turvalise ja igakülgset arengut soodustava õpikeskkonna arendamine

Õpilase individuaalsusega arvestav õpitegevus

Keskendumine õpilaste ja personali arengule, sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemise toetamine

Õppekvaliteedi pidev parendamine

Suundumine järjepidevale täiustumisele ja organisatsioonilisele arengule

 

Põhiväärtuseks

Ausus – ausus oma mõtetes ja tegudes;

Vastutustundlikkus – vastustus oma sõnade, tegude ja otsuste eest;

Austus emakeele ja kultuuri vastu – austus kultuuri ja traditsioonide ning kodukoha vastu;

Töökus - ettevõtlikkus ja aktiivsus õppetöö ja otsuste kavandamisel ja rakendamisel;

Koostöövalmidus ja –oskus - koostöö erinevate huvigruppidega ühise eesmärgi nimel, üksteise toetamine ja abistamine eesmärkide saavutamiseks;

Kooli põhiväärtused tuginevad üldinimlikele väärtustele (hoolivus, aukartus elu vastu, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu) ja ühiskondlikele väärtustele (vabadus, demokraatia, patriotism, kultuuriline mitmekesisus, sallivus, keskkonna jätkusuutlikkus, õiguspõhisus, solidaarsus, vastutustundlikkus ja sooline võrdõiguslikkus).