Surju Põhikooli projekt - Õpilasomavalitsuste tegevuse toetamine - \"Praktilised sammud ÕOV demokratiseerimisprotsessis\"

Projekti eesmärk on läbi ÕOV eestvedajate arendamise Eesti ÕOV tegevuse aktiviseerimine ning  töö tõhustamine.  

Projekti sisu:

Projekti käigus korraldatakse  3 koolitusmoodulit 10-le Viljandi- ja Pärnumaa õppeasutuste ÕOV liidritele (kujundades neist pilootkoolid, kes projektis omandatud teadmisi ja kogemusi edastavad teistele õppeasutustele), huvijuhtidele, KOV haridus- ja noorsootöö nõunikele. Koolituste käigus keskendutakse meeskonna- ja liidrirollide täpsustamisele, meeskonna- ja koostöö põhimõtete tutvustamisele ning antakse ülevaade EV seadusandlusest ja keskendutakse põhjalikult õpilasesinduste rollile õppeasutuste juhtimises ja arendustegevuseses ning tutvustatakse ÕOV alternatiivset ühendust "OMA RIIK". Koolituste käigus valmivad õpikodadade rühmatööd ja iseseisvad kodutööd teemadel „Väärtused koolis. Õpilased kooli väärtuste kandjatena"; "Õpilaste õigused ja kohustused”; „Õpilasreeglid ja kooli kodukord"; "ÕOV roll ja võimalused õppeasutustes"; „ÕOV tulevik, kuidas edasi …?!” - valminud tööd avalikustatakse kõigile huvilistele veebikeskkonnas. 
Mais, 2010 korraldatakse erinevate piirkondade haridusasutuste esindajatele ja koostööpartneritele konverents - foorum "Praktilised sammud ÕOV demokrati-seerimisprotsessis", kus projektis osalejad jagavad projekti käigus saadud teadmisi ja kogemusi ning tutvustavad iseseisvate- ja õpikodade tööde tulemusi,  jagatakse praktilisi kogemusi õpilasesinduste osalemisvõimalustest õppeasutuste juhtimises ning arendustegevuses ja tutvustatakse edasise koostöö võimalusi. Konverentsi lõppedes sõlmitakse õpilasesinduste vaheline  "Avatud koostööleping", mis saab aluseks erinevate piirkondade ÕOV edasisele koostööle ja kogemuste vahetamisele.

Projektis osalevad pilootkoolid:

Pärnumaa: Pärnu Hansagümnaasium, Pärnu - Jaagupi Gümnaasium, Kilingi – Nõmme Gümnaasium, Jõõpre Põhikool, Surju Põhikool (projekti juhtiv kool)
Viljandimaa: Viljandi Maagümnaasium, Suure – Jaani Gümnaasium, Kalmetu Põhikool, Raudna Põhikool, Sürgavere Põhikool

Projekti toetab Hasartmängumaksu Nõukogu


Lisatud:

Esitlus teemal: Õpilasomavalitsuste_tegevuse_toetamine (.ppt)

Projekti kokkuvõte ja kirjeldus (.pdf)