Põhikooli lõpueksamid 2012/2023 õppeaastal

eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023.a;

matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023.a;
 

Valikeksamid (õpilased teatavad valikeksami koolile 1. veebruariks):

valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2022.a;
 
valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.-13. juuni 2023.a

 

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele lõpueksamid koosnevad kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on kirjalikus vormis.
 

Üleminekueksam (väljavõte kooli õppekava üldosast):

  • 8. klassis sooritavad Surju Põhikooli õpilased üleminekueksami valitud õppeaines (õpilased teatavad valikaine eksami koolile 1. veebruariks).
  • Üleminekueksam toimub enne õppeperioodi lõppu.
  • Üleminekueksami hinne kantakse eraldi hindena tunnistusele.
  • Mitterahuldava üleminekeksami hinde korral jäetakse õpilane täiendavale õppetööle, mis lõpeb järeleksamiga.
     

Riiklikud tasemetööd 2022/23 õppeaastal:

3. klass katseline tasemetöö:
1) sotsiaalained (kirjalik) – 4-5. mai 2023.a;

4. klass:
1) Matemaatika (kirjalik) – 19.–22. september 2022
2) eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26.–27. september 2022
3) A1-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik) – 28. september 2022
4) loodusõpetus (kirjalik) – 10.–13. oktoober 2022

6. klass katseline tasemetöö:
1) sotsiaalained (kirjalik) – 8-9. mai 2023.a;

7. klass:
1) matemaatika (kirjalik) – 19.–22. september 2022
2) eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26.–27. september 2022
3) A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik) – 28. september 2022
4) loodusõpetus (kirjalik) – 10.–13. oktoober 2022

 
Tasemetööde ajad on antud haridus- ja teadusministri määrusega Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2022/2023. õppeaastal“.